Home | Site
当前位置: 主页 > 现代教育技术 > 现代教育技术 >

集团内部通讯录

时间:2015-11-17 10:08 [ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

 
                                                                      集团内部通讯录


集团内部通讯录
1、输入地址:
http://120.203.214.233:8080/contacts/
手机中安装后,输入用户名、密码与验证码:用户名:手机号    密码:自设   验证码随机


图例: